Интелектуална собственост

TTP предлага широк обхват от услуги в областта на интелектуалната собственост (ИС), както и услуги в свързани с нея сфери като конкуренция, защита на потребителите и нелоялни търговски практики. Нашият екип е високо квалифициран и със солиден опит в консултирането, защитата и лицензирането на права на ИС. Предоставяните от нас услуги включват:

 • Проучване за сходство и правни консултации преди заявяване на марки и промишлени дизайни
 • Заявяване и представителството в производствата по регистрация на национални марки и промишлени дизайни, марки на ЕС и дизайни на Общността, международни регистрации на марки и дизайни пред Патентно ведомство на РБ (ПВ), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO)Intelectual
 • Изготвяне, подаване и представителство в производства по опозиции и заличаване пред ПВ и EUIPO
 • Изготвяне, подаване на жалби и представителство в производствата по обжалване пред ПВ, Апелативния орган на EUIPO и Съда на ЕС
 • Мониторинг на марки за идентични/сходни права
 • Заявяване и представителство в производствата по издаване на патенти и регистрация на полезни модели пред ПВ
 • Заявяване и представителство в производствата по регистрация на географски означения
 • Правни консултации относно авторски и сродни права, представителство в преговори за сключване на договори и в случай на извършени нарушения на такива права
 • Проучване и консултиране относно нарушения на права върху марки и промишлени дизайни, включително задържане на нарушаващи стоки, обезпечаване на доказателства, налагане на мерки за граничен контрол
 • Жалби, искания, становища, отговори и представителство в административни и съдебни производства относно права на ИС
 • Изготвяне на договори за прехвърляне на права, лицензионни договори и договори за франчайз
 • Вписване на прехвърляния, лицензии, подновявания и други обстоятелства
 • Участие при създаването и периодичните изменения в законодателството в областта на ИС

Предоставяме услуги на широк спектър от клиенти, сред които водещи компании за козметични продукти (Арома АД, Мексон ООД, Солвекс – козметични продукти ООД), фармацевтични компании (дружества от групата Софарма, Медика АД), както и производители на хранителни стоки (Chipita S.A., Булконс Първомай АД, Обединена млечна компания АД, Карол Фернандес Мийт ООД) и алкохолни напитки (дружества от групата Катаржина Естейт). Като признание за успехите ни в тази област, управляващият съдружник Милена Табакова бе избрана за председател на българската Асоциация на представителите по индустриална собственост и за член на Борда и Съвета на Европейския патентен институт.